Návševtnosť

DnesDnes20
Tento týždeňTento týždeň477
Tento mesiacTento mesiac1879
SpoluSpolu319277

Reklama

Všeobecné podmienky účasti

Autosalón Prešov

 

Čl. I. ORGANIZÁTOR

 

Extreme Motosport Racing Team Prešov - Exmorat s.r.o., M. Benku 3, 08001 Prešov, Slovenská republika.

IČO: 47 577 339, DIČ: 2 024 012 298, IČ DPH: SK 2024012298

bankové spojenie: IBAN SK9083300000002800521751, č.u.: 2800521751/8330

(ďalej len organizátor)

 

Čl. II. VYSTAVOVATEĽ A SPOLUVYSTAVOVATEĽ, REALIZÁTOR

 

VYSTAVOVATEĽ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá zašle na adresu organizátora podpísanú Záväznú prihlášku.

SPOLUVYSTAVOVATEĽ je fyzická alebo právnická osoba pôsobiaca vo výstavnej expozícii vystavovateľa, ktorá je samostatne uvedená v zozname a v katalógu vystavovateľov.

REALIZÁTOR je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má v živnostenskom, alebo obchodnom registri oprávnenie vykonávať montáž a demontáž výstavných expozícií.

 

Čl. III. ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTI A PRIDEĽOVANIE VÝSTAVNÝCH PLÔCH

 

1. Prihlásiť sa na výstavnú akciu je možné na základe vyplnenia a podpísania Záväznej prihlášky a akceptovania Všeobecných podmienok účasti.

2. Prihláška zaslaná organizátorovi je pre vystavovateľa záväzná, a to aj v prípade, že organizátor nemôže splniť všetky požiadavky vystavovateľa.

3. Organizátor prenajíma výstavnú plochu a vyhradzuje si právo rozhodovať o prijatí, krátení, rozšírení alebo odmietnutí Záväznej prihlášky bez udania dôvodu.

4. Výstavná plocha bude vystavovateľovi sprístupnená k montáži výstavnej expozície v termíne, ktorý je uvedený v Organizačných pokynoch.

5. Vystavovateľ sa zaväzuje prevziať plochu v súlade s časovým harmonogramom uvedeným v Organizačných pokynoch. V prípade neprevzatia plochy vystavovateľom v danom termíne, si organizátori vyhradzuje výlučné právo s neprevzatou plochou voľne disponovať.

6. Vystavovateľ sa zaväzuje, že obsadí iba výstavnú plochu, za ktorú uhradil príslušný poplatok. V prípade ak má vystavovateľ záujem o rozšírenie plochy, je povinný písomne požiadať organizátora. Organizátor si vyhradzuje výlučné právo rozhodnúť o takomto pridelení výstavnej plochy. Rozšírenie výstavnej plochy je možné len s písomným súhlasom organizátora a za úhradu. Výšku úhrady stanoví organizátor.

 

Čl. IV. REGISTRAČNÝ POPLATOK, PRENÁJOM VÝSTAVNEJ PLOCHY A SLUŽIEB

 

1. Výška nájomného za krytú a voľnú výstavnú plochu je vždy uvedená v Záväznej prihláške. Každý začatý m² sa počíta ako celý. Najmenšia pridelená krytá výstavná plocha je10m² a voľná výstavná plocha 10m². Výnimku udeľuje výhradne organizátor.

2. Vystavovateľ nesmie prenajať výstavnú plochu tretej osobe bez písomného súhlasu organizátora.

3. Termíny uzávierok objednania služieb sú stanovené 30 dni  pred  začatím výstavy. Organizátor si vyhradzuje výlučné právo objednané služby po termíne uzávierky neprijať.

4. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť poplatok za spoluvystavovateľa.

 

Čl. V. PLATOBNÉ PODMIENKY

 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť organizátorovi všetky objednané služby v termíne, ktorý je uvedený vo faktúre. Ak vystavovateľ neuhradil faktúru v termíne splatnosti, organizátor si vyhradzuje právo účtovať vystavovateľovi 0,05% fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

2. Reklamáciu týkajúcu sa úhrady faktúr organizátorovi musí vystavovateľ uplatniť u organizátora písomne do 14 dní po obdržaní faktúry. Po uplynutí tejto doby nebude reklamácia uznaná.

3. Ak vystavovateľ zruší svoju účasť na výstavnej akcii, zaväzuje sa uhradiť organizátorovi storno poplatok, ktorý je stanovený nasledovne:

- storno viac ako 20 dní pred akciou 50% z výstavnej plochy

- storno od 20 dní pred akciou 75% z výstavnej plochy

- storno do 10 dní pred akciou 100% z výstavnej plochy

4. Vystavovateľ sa zaväzuje oznámiť organizátorovi písomnou formou zrušenie účasti, ktoré musí byť preukázateľne doručené organizátorovi.

Čl. VI. EXPONÁTY

 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje vystavovať exponáty a ponúkať služby, ktoré sú v súlade s odborovým členením príslušnej výstavnej akcie.

2. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje inštaláciu a deinštaláciu exponátov vykonať v súlade s Organizačnými pokynmi a maximálna hmotnosť bude 200kg/m.

3. Preberanie výstavnej plochy, výstavnej expozície a exponátov vykonáva vždy vystavovateľ alebo ním splnomocnená osoba.

4. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje exponáty odviezť v termíne demontáže. Ak sa exponáty po termíne demontáže budú nachádzať vo výstavnom areáli organizátora, budú odvezené a uskladnené na riziko a náklady vystavovateľa/realizátora. Organizátor vydá exponát vystavovateľovi/realizátorovi po úhrade nákladov za manipulačné a skladovacie služby.

5. Organizátor nezodpovedá vystavovateľom, spoluvystavovateľom, ani realizátorom za stratu, zničenie, alebo akékoľvek poškodenie exponátov bez ohľadu na to, či sa zničenie alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas, alebo po skončení výstavnej akcie.

Čl. VIII. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ VÝSTAVNÝCH EXPOZÍCIÍ

 

1. Vystavovateľ sa zaväzuje oboznámiť realizátora so Všeobecnými podmienkami účasti, a Organizačnými pokynmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok účasti a zaväzuje sa zabezpečiť ich dodržiavanie.

2. Organizátor určuje termíny montáže a demontáže (viď Organizačné pokyny) a vyhradzuje si výlučné právo komu a za akých podmienok bude alebo nebude umožnený vstup do výstavného areálu za účelom montáže a demontáže.

3. Organizátor si vyhradzuje výlučné právo povoliť výnimku z termínov montáže a demontáže. Výnimka je možná len s písomným súhlasom organizátora. V posledný deň montáže nie je možné dobu montáže predĺžiť.

4. Inštalačný vchod pre vystavovateľov je priamo pod hlavný vchod iba cez vstupy..

5. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje vykonávať montáž a demontáž výstavných expozícií len na prenajatej výstavnej ploche.

6. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje pri realizácii výstavnej expozície neznečistiť okolie výstavnej expozície.

7. Akékoľvek zásahy do pevných konštrukcií výstavných hál a plochy sú zakázané. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje tento zákaz dodržiavať.

8. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje v prípade vlastnej montáže/demontáže materiál a výstavnú expozíciu bez zvyšku odviezť.

9. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje objednané technické prívody elektrickej energie, vody a iných technických médií používať výlučne pre vlastné potreby.

10. Vystavovateľ/realizátor sa zaväzuje po ukončení výstavnej akcie uviesť prenajatú výstavnú plochu a výstavnú expozíciu do pôvodného stavu a vrátiť organizátorovi objednané vybavenie výstavnej expozície v pôvodnom stave.

Organizátor odporúča používať samolepiace fólie, ktoré sa dajú bez problémov odstrániť. Použitie obojstrannej lepiacej pásky na výstavné panely je povolené iba v prípade, že vystavovateľ zabezpečí po skončení výstavy dôsledné odstránenie lepidla a zvyškov tejto pásky z panelov. Ak vystavovateľ odovzdá organizátorovi stánok so svojimi výlepmi, bude uplatnená sankcia vo výške 20 €/1 nevyčistený panel. V prípade, že dôjde k poškodeniu výstavných panelov alebo okolia výstavnej plochy vystavovateľom, organizátor má právo vystavovateľa sankcionovať až do výšky skutočne vynaložených nákladov na odstránenie vady spôsobenej vystavovateľom.

 

Čl. IX. PROPAGÁCIA, INZERCIA, NÁPISY, KATALÓG, INÉ FORMY PROPAGÁCIE

 

1. Vystavovateľ je oprávnený propagovať svoje výrobky výlučne na prenajatej výstavnej ploche.

2. Všetky formy reklamy a propagácie na prenajatej výstavnej ploche, ktoré spôsobujú hluk, prach, splodiny, otrasy ohrozujúce bezpečnosť návštevníkov a vystavovateľov alebo rušia veľtržnú prevádzku sú zakázané.

3. Vystavovateľ sa zaväzuje neprekročiť hladinu hluku 60 db.

4. V prípade používania reprodukovanej hudby vo výstavnej expozícii povinnosti vyplývajúce z autorského zákona a zodpovednosť za vyplatenie autorských honorárov vo vzťahu k právnickým osobám vykonávajúcim kolektívnu správu práv podľa autorského zákona v plnej výške preberá a znáša vystavovateľ.

5. Vystavovateľ sa zaväzuje umiestňovať plagáty, reklamné štítky, billboardy, pútače, banery, alebo iné propagačné predmety iba na miestach, ktoré určí organizátor.

6. K výstavným akciám, ku ktorým je vydaný katalóg vystavovateľov sa vystavovateľ zaväzuje dodať požadované údaje do katalógu včas a bezplatne. Za chybné údaje dodané vystavovateľom, organizátor nezodpovedá. Organizátor negarantuje uverejnenie údajov, ktoré sú dodané po uzávierke.

 

Čl. X. PRAVIDLÁ PLATNÉ POČAS KONANIA VÝSTAVNEJ AKCIE

 

1. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín a prevádzkovú dobu výstavnej akcie bez toho, aby mohol vystavovateľ požadovať akúkoľvek náhradu.

2. V rozsahu požadovanom v objednávke obdrží vystavovateľ pre seba a svoj personál preukazy, ktoré mu umožnia voľný vstup do výstavného areálu a výstavnej expozície v určenom termíne. Vystavovateľský preukaz je platný len pre jednu osobu.

3. Vystavovateľ/realizátor zodpovedá za konanie svojho personálu.

4. Vystavovateľ sa zaväzuje v čase konania výstavnej akcie, 30 min. pred a 30 min. po ukončení byť prítomný vo svojej výstavnej expozícii.

5. Vystavovateľ je oprávnený odmietnuť určitým osobám prístup do výstavnej expozície. Organizátorovi bude vždy umožnený vstup do výstavnej expozície vystavovateľa.

6. Vystavovateľ je povinný umožniť každodenný prístup pracovníkom organizátora a požiarnej hliadke aj po skončení otváracích hodín do priestorov výstavnej expozície za účelom kontroly.

7. Montážne práce v dňoch konania výstavnej akcie sú zakázané.

8. Vystavovateľ/realizátor je povinný pred odchodom z výstavnej expozície skontrolovať a vypnúť všetky elektrospotrebiče od el. prúdu.

Čl. XI. UPRATOVANIE

 

Organizátor zabezpečuje upratovanie a čistenie spoločných priestorov vo výstavnom areáli. Upratovanie výstavnej expozície počas výstavnej akcie si v prípade záujmu objednáva vystavovateľ u organizátora najneskôr 3 dni pred začiatkom výstavy.

 

Čl. XII. STRÁŽENIE

 

Organizátor zabezpečuje počas montáže, demontáže a priebehu výstavnej akcie všeobecné stráženie výstavných priestorov. Všeobecné stráženie zabezpečované organizátorom nevylučuje možnosť vzniku škody.

 

Čl. XIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 

Organizátor nezodpovedá vystavovateľom, spoluvystavovateľom, ani realizátorom za stratu, zničenie, alebo akékoľvek poškodenie výstavnej expozície, exponátov, vybavenia a zariadenia, obalov a baliaceho materiálu a osobných vecí bez ohľadu na to, či sa zničenie alebo iné poškodenie stalo pred začatím, počas, alebo po skončení výstavnej akcie.

 

Čl. XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

1. V prípade, že organizátor v dôsledku ním nezavinených okolností („vis major“) nemôže zrealizovať výstavnú akciu alebo zabezpečiť jej konanie po celý čas trvania, upovedomí o tejto skutočnosti vystavovateľov. Všetky záväzky vzniknuté organizátorovi z uzatvorenej zmluvy týmto zanikajú. Vystavovateľovi týmto nevzniká žiadny nárok na náhradu.

2. Vystavovateľ/realizátor plne zodpovedá za dodržiavanie Všeobecných podmienok účasti, Organizačných pokynov a Technicko-bezpečnostných predpisov organizátora.

3. V prípade porušenia Všeobecných podmienok účasti, Organizačných pokynov a Technicko-bezpečnostných predpisov je organizátor oprávnený vylúčiť vystavovateľa/realizátora z účasti na výstavnej akcii, pričom mu nevzniká nárok na vrátenie platieb.

4. V prípadoch, ktoré nie sú týmito podmienkami upravené, podriadi sa vystavovateľ pokynom organizátora.

5. Vzťahy a spory medzi vystavovateľom a organizátorom sa spravujú Slovenským právnym poriadkom a v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zákonov.

V Prešove 6.4.2014.

Bohuš Bečaver