Návševtnosť

DnesDnes78
Tento týždeňTento týždeň503
Tento mesiacTento mesiac3601
SpoluSpolu352219

Reklama

Kedy je vozidlo nespôsobilé

 

Viete, čo presne znamená, ak je vozidlo vyhlásené za technicky nespôsobilé? Nezaškodí pripomenúť si, ako to definuje Zákon o cestnej premávke, pretože za veľké prehrešky v technickom stave auta prídete o technický preukaz.

 

Nespôsobilosťou vozidla na premávku na pozemných komunikáciách sa rozumie, ak vozidlo:

Nie je schválené na premávku na pozemných komunikáciách.

Nezhoduje sa so schváleným typom, alebo boli vykonané neoprávnené zásahy do systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky, alebo je vybavené neschváleným systémom, komponentom alebo samostatnou technickou jednotkou.

Poškodzuje pozemné komunikácie nad prípustnú mieru v zmysle ustanovení zákona o pozemných komunikáciách.

Nie je prihlásené do evidencie vozidiel v Slovenskej republike, alebo do evidencie vozidiel iného štátu okrem novo zakúpeného vozidla, ktoré je vybavené platnou tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom.

Nie je vybavené platnými tabuľkami s evidenčným číslom.

Nemá doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Nemá osvedčenie o evidencii alebo technické osvedčenie vozidla.

Nemá platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole.

Nemá identifikačné číslo vozidla VIN zhodné s identifikačným číslom vozidla VIN uvedenom v osvedčení o evidencii alebo technickom osvedčení vozidla.

Bolo pri kontrole originality vozidla hodnotené výsledkom nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.

Svojimi rozmermi a hmotnosťami prekračuje najväčšie prípustné rozmery a najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené nariadením vlády bez povolenia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií.

Historické vozidlo nemá platný preukaz historického vozidla a nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom.

Športové vozidlo nemá platný preukaz športového vozidla a nie je vybavené platným osvedčením o pridelení zvláštneho evidenčného čísla a tabuľkou alebo tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom.

Ostatné vozidlá, nemotorové pracovné stroje a nemotorové vozidlá ťahané alebo tlačené peši idúcou osobou nespĺňajú technické požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom.

 

Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé, ak:

 

Účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje ustanovený limit, alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej istej nápravy.

Stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy.

Výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú správne.

Zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká vzduch.

Časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu.

Účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje ustanovený limit alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu.

Nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje.

Vôľa riadenia je väčšia, ako je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť.

Náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené.

Výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený.

Prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20 mm.

Koleso nie je dostatočne pripevnené.

Pruženie je zjavne vážne poškodené.

Zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla.

Sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora.

Niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť cestnej premávky chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo.

Je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria.

Niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku.

Vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby na plyn bezprostredne ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky.

Niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu.

Je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov.

Vozidlo, ktoré má byť povinne vybavené zariadením obmedzujúcim rýchlosť, nemá toto zariadenie alebo je nefunkčné.

Plynové zariadenie nespĺňa ustanovené technické požiadavky alebo má poruchu.

Je prekročená deklarovaná životnosť nádrže na plyn.

Je prekročená povolená lehota používania nádrže na plyn, ak je ustanovená, a nebola vykonaná periodická skúška tlakovej nádoby na plyn.

Vozidlo, ktoré na splnenie limitných hodnôt znečisťujúcich látok z výfukových plynov používa dodatočnú úpravu pomocou spotrebiteľského činidla (AdBlue  ), je prevádzkované bez tohto spotrebiteľského činidla.

 

 

Ak je vozidlo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách musí byť vyradené z premávky na pozemných komunikáciách do času, kým sa zistené chyby neodstránia. Zároveň je možné za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky uložiť pokutu prípadne aj zadržať osvedčenie o evidencii.